جریان اربعین حسین علیه السلام‏

درخواست حذف این مطلب


سید بن طاوس مینویسد: هنگامى که ن و فرزندان حسین از شام برگشتند و بعراق رسیدند براهنما گفتند: ما را از طریق کربلا ببر. وقتى بموضع قتلگاه رسیدند جابر بن عبد اللَّه انصارى را با گروهى از بنى هاشم و مردى از آل رسول اللَّه یافتند که براى زیارت حسین علیه السلام وارد شده بودند. همه در یک وقت وارد شدند و با یک دیگر شروع بگریه و حزن د و لطمه بصورت زدند. ماتمى بپا د که فوق العاده دل اش و جگر سوز بود. ن آن دیار نیز به ایشان پیوستند و عموما چند روزى عزادارى د.

ابو حباب کلبى میگوید: گچکارها گفتند: ما پس از قتل حسین علیه السلام‏ شبانه بر سر قبر حسین (که در آن موقع بیابان بود) میرفتیم، میشنیدیم که جن براى آن حضرت نوحه‏سرائى می د و می گفتند:
مسح الرسول جبینه فله بریق فی الخدود ابواه من علیا قریش و جده خیر الجدود

یعنى پیغمبر خدا دست مهربانى به پیشانى حسین میکشید و گونه‏هاى صورت حسین درخشنده بود. پدر و مادر حسین از بزرگواران قبیله قریش بودند و جد بزرگوارش بهترین جد بود.



مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، زندگانى حضرت حسین علیه السلام ( ترجمه جلد 45 بحار الأنوار) ص: 195- تهران، چاپ: سوم، 1364 ش.